ટ્રસ્ટીશ્રીઓના નામ સરનામા
શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ સિદસર ટ્રસ્ટીશ્રીઓના નામ સરનામાની યાદી
ક્રમ નામ, સરનામુ તથા ફોન નંબર ગામ
પ્રમુખ શ્રી ડો.ડાહ્યાભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ
"પુષ્કર", ૧૫ બી પંચવટી સોસાયટી,
કાલાવડ રોડ
રાજકોટ
શ્રી બાબુભાઇ એચ. ઘોડાસરા
પ્રાંગણ એપાર્ટમેન્ટ, ૧લો માળ,
પટેલ પાંઉભાજી પાસે, અમીન માર્ગ
રાજકોટ
શ્રી ગટોરાભાઇ કાનજીભાઇ હરિપરા,
C/o રાધેશ્યામ ઓટો એજન્સી,
શ્રી ઉમા કોમ્પલેક્ષ, ન્યુ એસ.ટી.ડેપો સામે,
પાળિયાદ રોડ, જી-ભાવનગર 
બોટાદ
શ્રી મોહનલાલ નાથાલાલ રતનપરા 
C/o અરવિંદ એકસ્ટ્રેક્શન પ્રા.લી.
પો.બો.નંબર-૫૩, દોલતપરા,
જુનાગઢ
શ્રી વિઠ્ઠલભાઇ રવજીભાઇ માકડિયા 
C/o શ્રી અશોકુમાર એન્ડ કું.,
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની બાજુમાં, ગ્રેઇન માર્કેટ,
જામનગર
શ્રી રમણીકભાઈ કાનજીભાઈ ભાલોડીયા 
૧૦૧, વર્ટીકલ વિન્ટેજ એપા., આવકાર એવન્યુ, રાજ રેસીડેન્સી સામે, 
રાજશ્રુંગાર પાર્ટીપ્લોટ પાછળ, ૧૫૦ રીંગ રોડ,
રાજકોટ
શ્રી દામજીભાઇ નાથાભાઇ ગોલ 
સામર્થય બંગલો નંબર-૨, થલતેજ,
વ્રુંદાવન-૩ ની સામે, થલતેજ શીલજ રોડ
અમદાવાદ
શ્રી પરસોતમભાઇ કુરજીભાઇ ફલ્દુ 
૪૦૨, મીરા એપાર્ટમેન્ટ, અતિથિ રેસ્ટોરન્ટ સામે,
૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, કાલાવડ રોડ,
રાજકોટ
શ્રી જેરામભાઈ ગોવિંદભાઈ વાંસજાળીયા
૬૦૧, ડી.વી. ટાવર, ઓશવાળ કોલોની,
હીરજી મિસ્ત્રી રોડ
જામનગર
૧૦ શ્રી હરિભાઇ મોહનભાઇ પટેલ 
ઇ/૪, પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, ક્લબ રોડ,
જી.સુરેન્દ્રનગર 
ધ્રાંગધ્રા
૧૧ શ્રી ગોવિંદભાઈ ગણેશભાઈ વરમોરા 
૪, શક્તિ સોસાયટી, ગોકુલધામ પાસે,
રવાપર રોડ, જિ : રાજકોટ
મોરબી
૧૨ શ્રી ચીમનભાઈ ધરમશીભાઈ સાપરિયા
સ્ટેશન પ્લોટ, જિ: જામનગર
જામજોધપુર
૧૩ શ્રી વલ્લભભાઈ નાથાભાઈ ભાલાણી 
૩૦૧, "તારિકા" હિલબર્ગ એપાર્ટમેન્ટ  સામે,
વિધાકુંજ મેઈન રોડ
રાજકોટ
૧૪ શ્રી ધનજીભાઈ આણંદભાઈ મકાસણા
'તપોવન' બોડીંગ પાસે, ૮૦ ફૂટ રોડ,
વઢવાણ સિટી, જિ : સુરેન્દ્રનગર
વઢવાણ સીટી
૧૫ શ્રી જયંતીભાઈ ભગવાનજીભાઈ કાલરીયા
એ/૯૦૧, કિંગ્સ હાઈટસ, વિધાકુંજ સોસાયટી મેઈન રોડ,
અમીન માર્ગ
રાજકોટ
૧૬ શ્રી ભુપતલાલ ગોરધનભાઇ ભાયાણી
"ભારત" કલ્યાણ સોસાયટી,
આદર્શ સ્કુલ પાસે, જી. રાજકોટ
ધોરાજી
૧૭ શ્રી જયેશભાઇ કે. પટેલ
જી/૧૧૦૧, ગાર્ડન સીટી, સાધુવાસવાણી રોડ,
સાધુવાસવાણી સ્કુલ સામે
રાજકોટ
૧૮ શ્રી અરવિંદભાઇ છગનભાઇ કણસાગરા
૪૨-અમી‌ એપાર્ટમેન્ટ, ૪થો માળ,
ગિરનાર સિનેમા સામે
રાજકોટ
૧૯ શ્રી વલ્લભભાઇ અંબાવીભાઇ વડાલિયા
૯/બી - શ્રીનાથજી ટાવર, પંચવટી હોલની બાજુમાં,
પંચવટી મેઇન રોડ, કાલાવાડ રોડ
રાજકોટ
૨૦ શ્રી હરીશભાઇ આર. ભાલોડીયા,
૧૨૦૧, કાલીંદી, નિલકંઠ વેલી,
ઘાટકોપર (ઇસ્ટ)
મુંબઇ
૨૧ શ્રી મગનભાઇ હંસરાજભાઇ જાવિયા
૨૦૧-સત્યાગ્રહ છાવણી, લેઇન નં.૧૦,
ગેટ નં.૯, દેવ આશિષ કોમ્પ્લેક્ષની પાસે
અમદાવાદ
૨૨ શ્રી રસીકભાઇ ડાયાભાઇ ફળદુ,
"અનમોલ", ૫ માં માળ,
વાડી પ્લોટ, શેરી‌ નં-૩
પોરબંદર
૨૩ શ્રી પ્રવીણભાઈ ઓધવજીભાઈ ભાલોડીયા 
C/o ઓરપેટ ટ્રસ્ટ, પરમાનંદ કોમ્પલેક્ષ,
શનાળા રોડ, જિ : રાજકોટ
મોરબી
૨૪ શ્રી રમેશભાઇ પરસોતમભાઇ સાપરિયા
તા. જામજોધપુર, જિ. જામનગર
ગીંગણી

Dhawaj Poojan
Video Gallery
Any question or work related web please contact us on web@umasidsar.org
Home | About Trust | Facilities | Kadva Patidar Directory | How to Reach | Community Activities | Photo Gallery | Video Gallery | Audio Gallery | Contact Us
Copyright © 2019, Umasidsar.org, All Rights Reserved. | Web Solutions ::