ઝોન/શહેર સમિતિના પ્રમુખ
ક્રમ ઝોન/શહેરનું નામ વિસ્તાર(તાલુકો) નિયુક્ત કરેલ પ્રમુખનું નામ-સરનામું
જામનગર ઝોન-૧ જામજોધપુર, શ્રી રમેશભાઈ પરસોતમભાઇ સાપરિયા ગીંગણી
ભાણવડ, તા.જામજોધપુર, જિ.જામનગર
લાલપુર. ફોનઃ (૦૨૮૯૮) ઘર  ૨૨૦૪૦૪ મો.૯૪૨૬૮૮૫૫૬૬
જામનગર ઝોન-૨ જામનગર શ્રી ભાવજીભાઇ કલાભાઇ ચનિયારા ધ્રોલ
ધ્રોલ, જોડિયા, નંદનવન સોસાયટી, જિ.જામનગર
પડધરી ફોનઃ ઘર ૯૮૯૮૨૮૫૮૫૩ મો.૯૮૯૮૩૭૦૫૩૩
જામનગર ઝોન-૨ ઉપલેટા, શ્રી વિઠ્ઠલભાઇ અરજણભાઇ કોરડિયા ધોરાજી
ધોરાજી, "વિવેક", મા.શિ.સોસાયટી, જમનાવડ રોડ, જિ.રાજકોટ
જામકંડોરણા ફોનઃ (૦૨૮૨૪) ઘર  ૨૨૨૪૩૦ ઓફિસઃ ૨૨૧૭૧૦ મો.૯૯૦૯૩૧૨૧૨૨
રાજકોટ ઝોન-૧ ગોંડલ, જેતપુર, શ્રી સુરેશકુમાર જીવરાજભા ભાલોડી ગોંડલ
લોધીકા, "જય અંબે", રાધાકૃષ્ણનગર, શેરી નં.૫, પેલેસ રોડ, જિ.રાજકોટ
કોટડા સાંગાણી ફોનઃ ઘરઃ ૯૮૭૯૫૧૭૯૮૦ ઓફિસઃ (૦૨૮૨૫) ૨૨૨૯૮૦ મો.૬૫૨૫૨૧૭૬૭૦
રાજકોટ ઝોન-૨ રાજકોટ શહેર શ્રી નાથાભાઇ મુળજીભાઇ કાલરિયા રાજકોટ
ફ્લેટ નં.૧૦૦૧, આલીશાન એપાર્ટમેન્ટ, ઇન્દીરા સર્કલ પાસે, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ,
ફોનઃઘરઃ(૦૨૮૧)૨૫૭૫૦૬૦ ઓફિસઃ(૦૨૮૧)૨૮૭૦૯૧-૩ મો.૯૮૨૪૨૧૩૫૩૩
રાજકોટ ઝોન-૩ ટંકારા, વાંકાનેર શ્રી પંચાણભાઇ માવજીભાઇ ભુત મોરબી
તાલુકા તથા મોરબી શહેર સારસ્વત સોસાયટી, પટેલ કન્યાછાત્રાલય પાછળ, શનાળા રોડ, જિ.રાજકોટ.
  ફોનઃ(૦૨૮૨૨) ઘરઃ૨૩૧૫૮૩ મો.૯૮૨૫૨૩૧૫૮૩
રાજકોટ ઝોન-૪ મોરબી તાલુકા ગ્રામ્ય વિસ્તાર તથા માળિયમીંયાણા તાલુકો શ્રી ગોપાલભાઇ મોહનભાઇ ચારોલા મોરબી
૨૦૨, ગૌતમ એપાર્ટમેન્ટ, સોસાયટી, રવાપર રોડ, જિ.રાજકોટ.
ફોનઃ(૦૨૮૨૨) ઘરઃ૨૨૧૮૦૧ ઓફિસઃ૨૮૩૭૮૦ મો.૯૮૨૫૨૬૨૮૪૮
રાજકોટ ઝોન-૫ જુનાગઢ, વંથલી, શ્રી જમનાદાસ માધવજીભાઇ ઝાલાવડીયા જુનાગઢ
મેંદરડા, વિસાવદર, "ધવલ", ગિરનાર સોસાયટી, મોતીબાગ પાસે,
ભેસાણ ફોનઃ ઘરઃ(૦૨૮૫) ૨૬૭૦૦૩૫ મો.૯૪૨૬૯૯૩૦૦૧
જુનાગઢ ઝોન-૧ માણાવદર, શ્રી ધીરજલાલ કાનજીભાઇ વૈશ્નાણી માણાવદર
કેશોદ "ધવલ", ૧૨-ઉમાપાર્ક, ગીરીરાજનગર,
  બાંટવા રોડ, જિ.જુનાગઢ.
  ફોનઃ (૦૨૮૭૪) ઘરઃ૨૨૨૧૫૧ ઓફિસઃ પીપી ૨૨૨૯૯૩
  મો.૯૮૭૯૫૨૨૧૫૧
૧૦ જુનાગઢ ઝોન-૩ ઉના, કોડીનાર, વેરાવળ, માંગરોળ, તાલાલા, માળિયા હાટીના શ્રી મગનભાઇ મોહનભાઈ લાડાણી માળિયા હાટીના
C/o.તેજસ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર, સ્ટેશન રોડ,
જિ.જુનાગઢ ફોનઃ (૦૨૮૭૦) ઘરઃ ૨૨૨૫૨૯ ઓફિસઃ૨૨૨૨૩૩, મો.૯૮૭૯૬૨૨૨૨૩૩
Dhawaj Poojan
Video Gallery
Any question or work related web please contact us on web@umasidsar.org
Home | About Trust | Facilities | Kadva Patidar Directory | How to Reach | Community Activities | Photo Gallery | Video Gallery | Audio Gallery | Contact Us
Copyright © 2019, Umasidsar.org, All Rights Reserved. | Web Solutions ::