Kadva Patel Samaj List
 
 
શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ - સિદસર
સૈારાષ્ટમાં આવેલ કડવા પાટીદાર સમાજ ની યાદી
ક્રમ  સરનામું ગામ
શ્રી પંચાણ શામજી કડવા પટેલ સેવા સમાજ
કસ્તુરબા સ્ત્રી વિકાસ ગૃહ રોડ, પટેલ કોલોની,
ફોનઃ (૦ર૮૮) ર૭પ૧૬૧૬, ર૭પ૧૭૧૭


જામનગર
શ્રી કડવા પટેલ સેવા સમાજ
માકડિયા વાડી, જી.-જામનગર
ફોનઃ (૦ર૮૯૮) રર૦ર૩૪


જામજોધપુર
શ્રી કડવા પટેલ સેવા સમાજ
મેઈન બજાર, જી.-જામનગર
ફોનઃ (૦ર૮૯પ) ર૭૩૩૭૦


લાલપુર
શ્રી ઉમિયા સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ સંચાલિત કડવા પાટીદાર સમાજ
C/o.  બીપીનભાઈ કરમણભાઈ પટેલ
દિવડી સોસાયટી, જી.-જામનગર,
ફોનઃ (૦ર૮૯૬) ર૩ર૯૮૬


ભાણવડ
શ્રી ઉમિયાજી પરિવાર સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ
લક્ષમીપરા, બાલમંદિર, જી.-જામનગર
ફોનઃ 


જોડિયા
શ્રી કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
જી.- જામનગર
ફોનઃ (૦ર૮૯૭) રરર૩૦૮


ધ્રોલ
શ્રી પટેલ સમાજ
૪૧-ન્યુ જાગનાથ, ડો. યાજ્ઞિક રોડ, સોનાલી પાઉભાજીની બાજુમાં
ફોનઃ (૦ર૮૧) ર૪૪ર૮પ૭


રાજકોટ
શ્રી કડવા પટેલ સમાજ
સ્ટેશન રોડ, જી. રાજકોટ
ફોનઃ (૦ર૮ર૬) રર૦૬ર૧


ઉપલેટા
શ્રી ગોકળદાસ વેલજીભાઈ સીણોજીયા કડવા પાટીદાર ભુવન
ઉપલેટા રોડ, જી.-રાજકોટ
ફોનઃ (૦ર૮ર૪) રર૦૮૧૩


ધોરાજી
૧૦ શ્રી કડવા પટેલ સેવા સમાજ
ગુંદાળા રોડ, જી.-રાજકોટ
ફોનઃ (૦ર૮રપ) રર૦૬પપ


ગોંડલ
૧૧ શ્રી કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
પટેલ નગર, ધોરાજી રોડ, અજંટા ડાઈંગ પાછળ, જી.-રાજકોટ
ફોનઃ (૦ર૮ર૩) રર૪૭૪૭


જેતપુર
૧૨ શ્રી ઉમિયા પરીવાર સેવા સમાજ
ગ્રાઉન્ડ વિસ્તાર, વાગડ
ફોનઃ (૦૨૮૩૨) ૨૨૦૭૨૮


ભુજ
(કચ્છ)
૧૩ શ્રી અખીલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
સેકટર-૮, પ્લોટ નં-૩૯, શ્યાજી હોટલ પાસે,
ફોનઃ (૦૨૮૩૬) ૨૩૦૩૮૯.


ગાંધીધામ
૧૪ શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ
નેશનલ હાઈવે, પેટ્રોલ પંપ સાસે, જી.-રાજકોટ
ફોનઃ (૦ર૮ર૮)રર૧૭૩૬


વાંકાનેર
૧૫ શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ
લાતી પ્લોટ, મેઈન રોડ, જી.-રાજકોટ
ફોનઃ


જસદણ
૧૬ શ્રી પરબત લખમણ પટેલ સમાજ
વંથલી દરવાજા, સીવીલ હોસ્પીટલ પાસે,
ફોનઃ (૦ર૮પ) ર૬ર૦૭૩૦


જુનાગઢ
૧૭ શ્રી જેઠાલાલ પ્રેમજી પટેલ સમાજ
આંબાવાડી પ્લોટ, જી.-જુનાગઢ
ફોનઃ (૦ર૮૭૧) ર૩૧પ૧૭


કેશોદ
૧૮ શ્રી કડવા પટેલ સમાજ
પટેલ ચોક, જી.-જુનાગઢ
ફોનઃ (૦ર૮૭૪) રર૧ર૩૯


માણાવદર
૧૯ શ્રી કડવા પટેલ સમાજ
આળિયા રોડ, જી.-જુનાગઢ
ફોનઃ (૦ર૮૭ર) રરરપર૩


વંથલી
(સોરઠ)
૨૦ શ્રી માળિયા કડવા પટેલ સમાજ
સ્ટેશન પ્લોટ, જી.-જુનાગઢ
ફોનઃ


માળિયા
હાટીના
૨૧ શ્રી શામજી ભાણજી ત્રાંબડિયા પટેલ સેવા સમાજ
ગલિયા વાડ રોડ, જી.-જુનાગઢ
ફોનઃ (૦ર૮૭૭) રરર૮૦પ


તાલાલા
(ગીર)
૨૨ શ્રી ઉમિયા પાટીદાર સેવા સમાજ
ગીર ગઢડા રોડ.
ફોનઃ (૦ર૮૭પ) રરર૫૮૪


ઉના
૨૩ શ્રી પટેલ વિદ્યાર્થી આશ્રમ
વાઘેશ્વરી પ્લોટ, લેડી હોસ્પીટલ પાસે,
ફોનઃ (૦ર૮૬) રર૪૯૩૩૦,૨૨૪૫૦૯૪


પોરબંદર
૨૪ શ્રી સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સમાજ
C/o.  મનસુખભાઈ મગનભાઈ કમાણી
કમાણી પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, કુંભારવાડા સર્કલ, નારી રોડ,
ફોનઃ (૦ર૭૮) રે:ર૪ર૭૩૭૪, ઓ:ર૪૩૮ર૬૦


ભાવનગર
૨૫ શ્રી અમરેલી કડવા પટેલ સમાજ
નારાયણ નગર-૮, હનુમાન પરા,
ફોનઃ (૦ર૭૯ર) ર૩૩૦૪૬


અમરેલી
૨૬ શ્રી કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
રામનાથ સોસાયટી સામે, ભુખરિયા રોડ, જી.-અમરેલી
ફોનઃ (૦ર૭૯૩) રપ૦૯૭૦


લાઠી
૨૭ શ્રી કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
જી.-અમરેલી
ફોનઃ


લીલિયા
૨૮ શ્રી કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
જી.-સુરેન્દ્રનગર
ફોનઃ ૯૪૦૮૮૮૭૯૮૬


પાટડી
૨૯ શ્રી કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
જી.-સુરેન્દ્રનગર
ફોનઃ


ધ્રાંગધ્રા
૩૦ શ્રી કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
જી.-સુરેન્દ્રનગર
ફોનઃ


લખતર
     
સૈારાષ્ટની બહાર આવેલ સમાજ ની યાદી
ક્રમ  સરનામું ગામ
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ
એલિસબ્રિજ  શોપીંગ સેન્ટર, ત્રીજા માળે,
શેઠ મંગળાદાસ ટાઉન હોલ સામે, આશ્રમ રોડ,
ફોનઃ (૦૭૯) ૨૬૫૭૭૫૭૫, ૨૬૫૭૮૪૭૮


અમદાવાદ
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ(અમરેલી બાવન ગામ )
પ્લોટ નં-૨૫૭/૧, ઉમિયા ભુવન, પાર્થ સોસાયટી પાસે,
ઠક્કરનગર રોડ, બાપુનગર ૩૬૨ ૩૫૦ ફોન : ૦૭૯-૨૨૭૦૩૩૧૧


અમદાવાદ
શ્રી કડવા પટેલ સમાજ
૫૯ - ડાયમંડ પાર્ક, જી.આઇ.ડી.સી, નાના ચીલોડા,
નેશનલ હાઇવે, રૂબી કોચની બાજુમાં
ફોનઃ (૦૭૯) ૨૨૮૦૮૪૫૫, ૨૮૨૨૨૧૫૧, ૨૨૮૨૦૪૯૪


અમદાવાદ
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર કડવા પટેલ સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ
શ્રી ઉમિયા માતાજી સંકુલની પાછળ, ગ્રામ્ય ટેકનોલોજી સંસ્થાની
સામે, ઉદ્યોગ ભવનની સામે, ઘ-૪ સર્કલ, સેકટર-૧ર
ફોનઃ (૦૭૯) ૨૩૨૨૯૧૭૪


ગાંધીનગર
૩૮ર૦૧૬
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ
મ્યુનિસીપલ અતિથિ ગૃહ પાસે, ટેલીફોન એકસચેન્જની બાજુમાં,
નિઝામ પુરા,
ફોનઃ (૦૨૬૫) ૨૭૭૭૫૨૨૩


વડોદરા
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સમાજ
C/o.  મનસુખભાઈ ધરમશીભાઈ ઘેટિયા
૧ર૧/૧રર, સહકાર સોસાયટી, સુરત રોડ, જી.-સુરત
ફોનઃ (૦૨૬૨૧) રેઃ ૨૫૧૧૩૪, ઓ. ૨૫૧૫૩૪


કામરેજ
ચાર રસ્તા
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સમાજ
સંદેશ પ્રેસ સામે, અશ્વિનીકુમાર રોડ, એ.એસ. મોટર્સ પાસે,
ફોનઃ (૦૨૬૧) ૨૨૫૬૫૮૫૮ જસમતભાઇ મો. ૯૯૭૯૦૯૧૨૭૪


સુરત
સમસ્ત પાટીદાર સમાજ ટ્રસ્ટ
આંબા તલાવડી, ચાર રસ્તા, અંકુર વિધ્યાભવન પાસે, કટાર ગામ
ફોનઃ (૦૨૬૧) ૨૫૫૯૪૨૨૬


સુરત
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ
નેશનલ હાઈવે નં.-૮, તા.-ચીખલી, જી.-નવસારી
ફોનઃ (૦૨૬૩૪) ૨૩૪૮૭૯


થાલા-ચીખલી
શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ
''નવયુગ નિવાસ'', ૪થા અને ૭મા માળે,
મીનરવા સીનેમા સામે, લેમીંગ્ટન રોડ,
ફોનઃ (૦૨૨) ૨૩૦૭૭૦૪૭, ૨૩૦૯૨૧૬૮


મુંબઈ
૧૦ શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ
નેશનલ હાઈવે, નેન્સી કોલોની રોડ,
મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ બસ ડેપોની સામે, બોરીવલી(ઈસ્ટ)
ફોનઃ (૦૨૨) ૨૮૯૭૨૩૧૩, ૨૮૯૭૦૯૭૩


મુંબઈ
૧૧ શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ
નયા રોડ, બસ સ્ટેન્ડ પાસે
ફોનઃ (૦૨૯૫૩) ૨૩૨૬૮૧.


શ્રીનાથદ્વારા
૧૨ શ્રી ઉમિયા માતાજી પાથીકાશ્રમ
જુના દરવાજા, આબુ રોડ,
ફોનઃ (૦૨૭૪૯) ૨૬૨૧૬૯.


અંબાજી
૧૩ શ્રી ઉમિયા માતાજી પાથીકાશ્રમ
નાગરીક બેંક પાસે
ફોનઃ (૦૨૭૩૪) ૨૮૬૩૩૦.


બહુચરાજી
૧૪ શ્રી કડવા પાટીદાર વિશ્રાંતીગૃહ
શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર-ઉંજા
ફોનઃ(૦૨૭૬૭) ૨૪૬૪૭૪.


ઉંજા
૧૫ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર ભવન
લાકડ ગંજ,
ફોનઃ (૦૭૧૨) ૨૭૬૬૦૮૯, ૨૭૬૬૫૭૦


નાગપુર
૧૬ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર ભવન
પાટીદાર ભવન, સરદાર પટેલ ટીમ્બર માર્કેટ, ધાટ રોડ
ફોનઃ (૦૭૧૨) ૨૭૪૨૨૯૧


નાગપુર
૧૭ શ્રી ઉમિયા માતાજી સેવા ટ્રસ્ટ
 તાલુકા. મર્હશ્રવ, જી. ખરાંગના
ફોનઃ (૦૭૨૮૩) ૨૨૨૪૧૦, ૨૨૨૦૧૮


ઉમિયા ધામ
(મધ્યપ્રદેશ)
૧૮ એન.આર.બી ભવન
શ્રી ગાર્ડન બંગલો, ,ગોર્વધન રોડ
ફોનઃ (૦૫૬૫) ૨૯૦૧૩૩૬, ૨૯૦૧૩૩૭
મથુરા
Dhawaj Poojan
Video Gallery
Any question or work related web please contact us on web@umasidsar.org
Home | About Trust | Facilities | Kadva Patidar Directory | How to Reach | Community Activities | Photo Gallery | Video Gallery | Audio Gallery | Contact Us
Copyright © 2019, Umasidsar.org, All Rights Reserved. | Web Solutions ::