ઝોન/શહેર સમિતિના પ્રમુખ
ક્રમ ઝોન/શહેરનું નામ વિસ્તાર(તાલુકો) નિયુક્ત કરેલ પ્રમુખનું નામ-સરનામું
૧૧ પોરબંદર ઝોન પોરબંદર, શ્રી ભીખુલાલ ઠાકરશીભાઇ અમૃતિયા આદિત્યાણા
રાણાવાવ, તા.રાણાવાવ, જિ.પોરબંદર
કુતિયાણા ફોનઃમો.૯૮૨૫૨૩૬૩૩૦
૧૨ અમરેલી ઝોન અમરેલી, લાઠી, લીલીયા, બાબરા, કુકાવાવ શ્રી વજુભાઇ રણછોડભાઇ ગોલ અમરેલી
C/o.પટેલ મંડપ સર્વિસ, લાઠી રોડ, એસ.ટી.ડીવીઝન સામે,
ફોનઃ(૦૨૭૯૨) ઘરઃ ૨૪૦૨૪૬ ઓફિસઃ ૨૪૦૦૨૨ મો.૯૪૨૬૯૦૦૦૦૦
૧૩ ભાવનગર ઝોન ભાવનગર, શ્રી અરવીંદભાઇ ધીરજભાઇ પટેલ ભાવનગર
બોટાદ, ગઢડા, C/o.વિક્રમ મોટર   ગેરેજ, ૭/બી, વાઘાવાડી રોડ,
જસદણ ફોન નં.(૦૨૭૮) ઘર  ૨૫૬૮૯૫૧ ઓફિસઃ ૨૪૨૩૪૮૮ મો.૯૪૨૬૪૬૩૨૮
૧૪ સુરેન્દ્રનગર ઝોન-૧ સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, લીંબડી, સાયલા, થાન-ચોટીલા શ્રી રમેશભાઇ ગંગારામભાઇ પટેલ (આર. જી. પટેલ) સુરેન્દ્રનગર
નવરંગ સોસાયટી, શેરી નં.૪, ૮૦ ફુટનો રોડ,
ફોનઃ મો.૯૮૨૫૧૩૨૫૩૭
૧૫ સુરેન્દ્રનગર ઝોન-૨ હળવદ, ધ્રાંગધ્રા, મુળી શ્રી કાંતિલાલ ડાયાભાઇ પતેલ ધ્રાંગધ્રા
૭/બી, ફ્રેન્ડ સોસાયટી, રોકડીયા હનુમાન સામે, જિ.સુરેન્દ્રનગર
ફોનઃ ઘરઃ૯૪૨૬૨૩૮૩૭૭ ઓફિસઃ (૦૨૭૫૪) ૨૬૨૬૪૫ મો.૯૪૨૮૨૩૮૨૨૨
૧૬ સુરેન્દ્રનગર ઝોન-૩ પાટડી, લખતર શ્રી ફુલજીભાઇ અંબારામભાઇ મોટકા ખેરવા
તા.પાટડી, જિ.સુરેન્દ્રનગર,
ફોનઃ ઘરઃ ૯૯૭૮૪૨૮૩૧૯ મો.૯૯૨૫૫૨૬૭૪૧
૧૭ રાજકોટ શહેર રાજકોટ શહેર શ્રી મનસુખભાઇ માવજીભાઇ વિરપરિયા રાજકોટ
બ્લોક નં.૧૨૮, ગોકુલધામ સોસાયટી,
કૃષ્ણનગર મેઇન રોડ, એસ.ટી. વર્કશોપ પાસે,
ફોનઃ (૦૨૮૧) ઘરઃ ૨૩૧૨૨૨૯ ઓફિસઃ ૨૩૬૬૩૩૬ મો.૯૮૨૪૨૧૦૭૪૨
૧૮ જામનગર શહેર જામનગર શહેર શ્રી બેચરભાઇ હીરાભાઇ અઘેરા જામનગર
એ-૩૦૨, શ્રીજી પેલેસ-૧, ત્રીજો માળ, જૈન દેરાસર સામે, મેહુલનગર રોડ,
ફોનઃ (૦૨૮૮) ઘર મો..૯૪૨૯૧૪૦૧૮૫
૧૯ જુનાગઢ શહેર જુનાગઢ શહેર શ્રી સંજયકુમાર કૃષ્ણદાસ કોરડિયા જુનાગઢ
એ-૨૦૨, તીર્થ એપાર્ટમેન્ટ, ઝાંઝરડા રોડ,
ફોનઃ (૦૨૮૫) ઘરઃ ૨૬૩૩૫૦૪ મો.૯૮૨૫૦૮૨૦૧૦
૨૦ જામજોધપુર શહેર જામજોધપુર શહેર શ્રી અમૃતલાલ માધવજીભાઇ વૈશ્નાણી જામજોધપુર
સ્ટેશન પ્લોટ, જિ.જામનગર
ફોનઃ (૦૨૮૯૮) ઘરઃ ૨૨૨૭૯૭, ઓફિસઃ ૨૨૦૨૮૫, મો.૯૪૨૭૭૭૧૨૮૫
Dhawaj Poojan
Video Gallery
Any question or work related web please contact us on web@umasidsar.org
Home | About Trust | Facilities | Kadva Patidar Directory | How to Reach | Community Activities | Photo Gallery | Video Gallery | Audio Gallery | Contact Us
Copyright © 2019, Umasidsar.org, All Rights Reserved. | Web Solutions ::