ઝોન/શહેર સમિતિના પ્રમુખ
ક્રમ ઝોન/શહેરનું નામ વિસ્તાર(તાલુકો) નિયુક્ત કરેલ પ્રમુખનું નામ-સરનામું
૨૧ ભાયાવદર શહેર ભાયાવદર શહેર શ્રી વિનુભાઇ અરજણભાઇ દેસાઇ ભાયાવદર
"મૈની કૃપા", પ્લોટ શેરી નં.૬, તા.ઉપલેટા, જિ.રાજકોટ,
ફોનઃ (૦૨૮૨૬) ઘરઃ ૨૭૪૪૮૫, મો.૯૪૨૭૪૫૭૪૯૦
૨૨ ઉપલેટા શહેર ઉપલેટા શહેર શ્રી દિનેશભાઇ ગોપાલભાઇ દેલવાડિયા ઉપલેટા
C/o.ઇન્ડીયન માઇન કેમ ઇન્ડસ્ટ્રેઝ, લાતી પ્લોટ, કોલકી રોડ, જિ.રાજકોટ
ફોનઃ (૦૨૮૨૬) ઘરઃ ૨૨૧૪૨૧, ઓફિસઃ ૨૨૦૩૦૩, મો.૯૮૨૫૦૭૨૦૩૦
૨૩ માણાવદર શહેર માણાવદર શહેર શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ભગવાનજીભાઇ ઝાટકિયા માણાવદર
C/o. નરેન્દ્ર જીનીંગ એન્ડ પ્રેસીંગ ફેક્ટરી, મીતડી રોડ, જિ.જુનાગઢ
ફોનઃ (૦૨૮૭૪) ઘરઃ ૨૨૧૪૯૬, ઓફિસઃ ૨૨૧૬૯૬, મો.૯૮૨૫૩૪૦૧૦૬
૨૪ રાજકોટ ઝોન-૬ મોરબી શહેર શ્રી તુલશીભાઇ દેવરાજભાઇ વસીયાણી (ટી. ડી. પટેલ) મોરબી
બ્લોક નં.૧૪, અક્ષરધામ એપાર્ટમેન્ટ, અનુપમ સોસાયટી,
રવાપર રોડ, જિ.રાજકોટ
ફોનઃ (૦૨૮૨૨) ઘરઃ ૨૨૨૭૦૯, ઓફિસઃ ૨૪૩૭૫૬, મો.૯૮૨૫૨૨૩૦૧૧
Dhawaj Poojan
Video Gallery
Any question or work related web please contact us on web@umasidsar.org
Home | About Trust | Facilities | Kadva Patidar Directory | How to Reach | Community Activities | Photo Gallery | Video Gallery | Audio Gallery | Contact Us
Copyright © 2019, Umasidsar.org, All Rights Reserved. | Web Solutions ::